Ευρωπαϊκό eHub Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Το European Intercultural Education eHub θα είναι ένας διαδικτυακός χώρος μάθησης-πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως εργαλείο για τους ηγέτες σχολείων για να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού και των εκπαιδευτικών στον τομέα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα παρέχει επίσης ένα εικονικό χώρο μέσω του οποίου οι ηγέτες σχολείων μπορούν να συνεργάζονται και να διαδίδουν αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές.

Αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένα τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης που οι ηγέτες σχολείων μπορούν να έχουν ανοιχτή πρόσβαση, αυτό το αποτέλεσμα θα παρέχει στον στόχο του έργου μια διαθέσιμη μάθηση χωρίς περιορισμούς, σε μια σειρά από περιβάλλοντα. Χωρίς την πλατφόρμα μάθησης, οι στόχοι του έργου θα μειωθούν σε μεγάλο βαθμό. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας θα συνδυάσει την εμπειρογνωμοσύνη, τη γνώση και τις καλύτερες πρακτικές, θα προωθήσει τις συνεργασίες μεταξύ του στόχου του έργου και θα δημιουργήσει ένα κοινωνικό δίκτυο για τον ανταλλαγή ιδεών.