Πρόγραμμα κατάρτισης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ηγεσίας για τη Διαφορετικότητα θα διαιρεθεί σε δύο ενότητες.

1. Εκπαιδευτική Ηγεσία

Αυτό το μοντούλο θα φέρει τόσο ένα περιβάλλον “πραγματικού κόσμου” όσο και ένα δυναμικό στοιχείο στην αναπτυσσόμενη εκπαίδευση/κατάρτιση. Οι εκπαιδευτικοί θα εξοπλιστούν με ένα σύνολο δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων, υποστηρίζοντας τους στην αποτελεσματική εφαρμογή του κύκλου σχεδιασμού για τη βελτίωση των προγραμμάτων και την ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσω της DBE, οι μαθητές καταρτίζονται για την ανάπτυξη λύσεων σε πραγματικά προβλήματα, χρησιμοποιώντας μια συστηματική προσέγγιση επιστημονικού σχεδιασμού. Αναγνωρίζει ότι η επίλυση πραγματικών προβλημάτων δεν περιλαμβάνει μόνο την αναζήτηση γνώσης, αλλά συνεπάγεται ένα διαδικαστικό πλαίσιο που ξεκινά με την αντίληψη (παρατήρηση και κατανόηση του προβλήματος, των ενδιαφερομένων φορέων και του πλαισίου του προβλήματος), τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου προβλήματος που θα αντιμετωπιστεί, την ιδεοποίηση (η διαδικασία του εύρεσης κατευθύνσεων για δυνατές λύσεις στο πρόβλημα, χρησιμοποιώντας δημιουργικά καθώς και πηγές γνώσης), το πρωτότυπο (αρχική ανάπτυξη λύσεων), τον έλεγχο και την εφαρμογή της λύσης. Η πολυδιάστατη προσέγγιση και οι φάσεις σκέψης σχεδιασμού (κατανόηση, καθορισμός, ιδεοποίηση, σχεδίαση, εφαρμογή/πειραματισμός, αξιολόγηση, βελτίωση) συνδέονται καλά με την καινοτομία, την εύρεση λύσεων για σύνθετα ζητήματα και τη δημιουργία αξιόλογων νέων ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Educational Leadership

Διαχείριση Διαφορετικότητας.

Αυτό το εκπαιδευτικό μοντούλο προετοιμάζει τους μαθητές για το πως να ετοιμάσουν μια μονάδα μάθησης, πώς να διαχειριστούν τη διαπολιτισμική μάθηση και πώς να αξιολογήσουν τη διαπολιτισμική μάθηση (φάση αυτοανάκλησης). Το μοντούλο θα οδηγήσει στη σύνταξη στρατηγικών για τη διαχείριση της πολυμορφίας στα σχολεία. Οι στρατηγικές αυτές θα καλύπτουν:

1) Πώς να κατανείμουμε τους πόρους·
2)Σχεδιασμός οργανωτικής δομής;
3) Διαχείριση χαρτοφυλακίου;
4) Διαχείριση κινδύνων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί πλαίσια υπαρχόντων έργων για να αναπτύξει νέες μεθόδους, εργαλεία και διαπολιτισμικές και πολυdisιπλινικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της πολυμορφίας.

Educational Leadership